Yükleniyor...

HİZMETLERİMİZ

GEBELİKTE GEREKLİ TAHLİLLER

Hamileliğin başlangıcından sonuna kadar farklı dönemlerde çeşitli tahliller ve testler yapılmaktadır. Gebelikte yapılan testlerin bir kısmı her gebede rutin olarak yapılmakta, bir kısım testler ise sadece bazı gebeliklerde belli durumlar oluştuğunda yapılmaktadır.

Yapılması gereken tahlillerin belirlenmesinde, annede ve ailede bulunan hastalıkların öyküsü, varsa önceki gebeliklerde oluşan sağlık sorunları ve anne yaşı önemli rol oynamaktadır. Bu etkenler göz önünde bulundurularak gebelik süresince çeşitli tahliller yapılır ve hekim tarafından takip edilir.

Gebelik boyunca yapılması önerilen bazı tahliller şunlardır;

• Tam Kan Sayımı (Hemogram)
• Kan Grubu Tayini (anne & baba)
• İndirekt Coombs (RH uygunsuzluğu olan çiftlerde)
• Tam İdrar Tahlili, gerekirse İdrar Kültürü
• Açlık Kan Şekeri
• TORCH paneli (Toxoplazma, Rubella, Sitomegalovirüs, Herpes)
• Hepatit B (HbsAg), Anti Hbs, Anti HCV, Anti HIV, VDRL
• Tiroid Fonksiyon Testleri (TSH, gerekirse fT3, fT4)
• Şeker yükleme testi ( 24-28. haftada)
• Pap Smear Testi (son 1 yıl içinde yapılmadıysa)

Ailede Talasemi, Anemi, Hemofili, Kistik Fibrosis gibi kalıtımsal hastalıklar varsa genetik testler ile anne kanında bu hastalıkların varlığı araştırılmalıdır.

BİRİNCİ VE İKİNCİ PRENATAL TARAMA TESTLERİ

Trizomi 21 olarak da bilinen Down Sendromu en yaygın görülen kromozamal anomalidir. Doğum şansı olan down sendromlu bebeklerin tespiti, ailelerin yaşayacağı maddi ve manevi sorunlar nedeniyle çok önemlidir. Anomalili fetüslerin gebeliğin en erken dönemlerinde tespit edilmesi, gebeliğin sonlandırılması konusundaki karara psikolojik ve tıbbi açıdan yardımcı olmaktadır. Gebeliğin ilerlediği ikinci trimester dönemde fetüsün tahliyesi tıbbi açıdan daha zor bir işlem olmasının yanında, ailede psikolojik travma yaratabilmektedir.

Kesin tanı için gereken amniosentez ve koryon villus biyopsisi girişimsel işlem gerektirdiğinden, non-invaziv prenatal tarama testleri önem kazanmıştır.

BİRİNCİ TRİMESTER KOMBİNE TARAMA TESTİ (İKİLİ TEST)

İkili Test; gebeliğin 11-14 haftaları arasında anneden alınan kan örneğinden PAPP_A ve Serbest Beta-HCG değerlerinin ölçümlerini kapsamaktadır. Bu parametreler, gebelik haftasına uyan MOM (multiple of median) değerlerine göre oranlanır. Bu değere annenin yaşının getirdiği risk eklenir.

Bu parametrelere ek olarak ultrasonografik inceleme ile bulunan Nuchal Translucency (NT) yani ense kalınlığı değerlendirmeye katılır. Bu şekilde erken dönemde % 85 duyarlılıkla Down Sendromunu tespit etmek mümkün olmaktadır. Bu duyarlılığa ulaşabilmek için, ultrasonografik işlemin yapıldığı gün, biyokimyasal parametreler için kan örneği alınmasına dikkat edilmelidir.

İkili Test, Trizomi 21 (Down sendromu) yanında, Nöral Tüp Defektleri (NTD), Trizomi 13 ve Trisomi 18 risklerini de hesaplamaktadır. Yapılan tarama testleri bebeğin bu koromozal anomali taşıyıp taşımadığını kesin olarak belirleyemez, sadece risk olasılığını belirtir.

Umut Laboratuvarı’nda belirtilen biyokimyasal değerler Siemens Immulite2000 otoanalizöründe çalışılmakta, risk oranları Prisca 4 isimli özel bilgisayar programında hesaplanmaktadır.

Örnek rapor:
İKİNCİ TRİMESTER TARAMA TESTİ (ÜÇLÜ ve DÖRTLÜ TEST)


Üçlü Test kapsamında, gebeliğin 15-20 haftaları arasında anneden alınan kan örneğinden uE3, AFP ve HCG değerleri ölçülür ve anne yaşı ile birlikte değerlendirilir. Serumlar Siemens Immulite2000 cihazında çalışılmakta, kromozom anomali oranları Prisca4 yazılımı ile hesaplanmaktadır.

Dörtlü Test kapsamında yine 15-20 haftalık gebelikte anneden alınan kan örneğinden çalışılan uE3, AFP, HCG ve Inhibin A ölçümleri, anne yaşı ile birlikte değerlendirilir. Serumlar Siemens Immulite2000 ve Backman Access cihazlarında çalışılmakta, oranlar RMA yazılımı ile hesaplanmaktadır.

2. Trimester Tarama Testleri kapsamında Trizomi 21 (Down sendromu) yanında, Nöral Tüp Defektleri (NTD) ve Trisomi 18 riskleri de hesaplanmaktadır. Yapılan tarama testleri bebeğin koromozal anomali taşıyıp taşımadığını kesin olarak belirlemez, sadece risk olasılığını belirtir.

Oran hesaplama yazılımlarında anne ilgili belirli bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Bu açıdan annenin kilosu, sağlık bilgileri, sigara kullanımı gibi maternal bilgilerin doğru ve eksiksiz olarak
laboratuarımıza verilmesi gerekir.

Örnek Raporlar:Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar (CYBH)

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar bölümünde belirttiğimiz enfeksiyon veya virüsler anne karnındaki bebeğin sağlığını olumsuz etkilemekte, ciddi sağlık sorunlarına sebep olabilmektedir. Bu açıdan gebelik sırasında Frengi, AİDS, Hepatit-B, Mikoplazma, Üroplazma, Gonore, HPV gibi CYBH testlerinin yapılması önerilmektedir.